แบบฟอร์มเอกสาร

  ชื่อ เผยแพร่ ดำเนินการ

  โครงการ “คัดสรรสินค้ามาตรฐานเกษตรคุณภาพ 45 ชนิด ฉลองครบรอบ 45 ปี อ.ต.ก.”

03-12-2562 15:48:02

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลภายนอก)

04-10-2562 09:53:09

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบคำร้องทั่วไป

22-05-2562 09:44:54

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบอำนาจให้ไว้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

22-05-2562 09:44:35

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร (หลักประกันสัญญา)

26-11-2560 22:56:22

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)

26-11-2560 22:56:10

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบอำนาจ

26-11-2560 22:55:56

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบคำขอถอนหลักประกันซอง

26-11-2560 22:33:00

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900