ภาพกิจกรรม

 

อ.ต.ก. จับมือ อ.ส.ค. ผนึกกำลังสร้าง Brand พัฒนาธุรกิจสู่การเป็น Co-Brand ในอนาคต

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ก่อให้เกิดการผนึกกำลังในการสร้าง Brand และพัฒนาสู่การเป็น Co-Brand ในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ขององค์กรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เผยแพร่ 10-08-2561 14:26:31

“เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

     วันที่ 3 พ.ค. 61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน โดย นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากทำให้ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. จึงได้จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรนำสับปะรดจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายภายในตลาด อ.ต.ก. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเสริมสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายในงานมีการจำหน่ายสับปะรดหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ สับปะรดเหลืองเขาสามร้อยยอด สับปะรดพันธุ์สิงคโปร์ สับปะรดฉีกตา พันธุ์ภูแล พันธุ์ศรีราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561 รวม 10 วัน ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน (พื้นที่ 350 ตร.ม.)

เผยแพร่ 03-05-2561 21:06:43

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 2 เดินทางมาศึกษาดูงานตลาด อ.ต.ก.

     วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 2 เดินทางมาศึกษาดูงานตลาด อ.ต.ก. ในการนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการตลาดมาตรฐานสากล” ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ 20-12-2560 14:54:15

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 “Thai Rice Festival 2017”

     นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 “Thai Rice Festival 2017” โดย อ.ต.ก.คัดสรรร้านอาหารคุณภาพ มาจำหน่ายในงานฯ อาทิ หมี่ขยุ้ม/ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลับแล ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาว จ.ประจวบขีรีขันธ์ ก๋วยเตี๋ยวสะเหล่อ หอยทอดกะทะร้อน ขนมจีนตลิ่งชัน และอีกหลายหลายภายในงานมาให้เลือกซื้อ งานฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 ธ.ค. 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 20-12-2560 14:52:43

คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม จากประเทศฟิลิปปินส์

     วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตลาด อ.ต.ก. ต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 16 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

เผยแพร่ 14-12-2560 15:17:43

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก.

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก. โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานตลาด อ.ต.ก. ที่ถือว่าเป็นตลาดสดต้นแบบ ดำเนินการทุกอย่างตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

เผยแพร่ 14-12-2560 15:05:00

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการตลาด ผู้ค้าในตลาด และกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น

เผยแพร่ 30-11-2560 20:56:14

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณ หน้าเสาธง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เผยแพร่ 26-11-2560 00:57:07

คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาด" และเยี่ยมชม ตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:43:07


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900