อ.ต.ก. จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตลาดดิจิทัลในยุคการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 บรรยายโดย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ อ.ต.ก. และ ดร.วศิน ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารจัดการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 มีโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ให้มีความพร้อมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ

เผยแพร่ 27-08-2563 13:36:49


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900