พิธีเปิด มินิ อ.ต.ก. ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี

       พิธีเปิด มินิ อ.ต.ก. ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมใน พิธีเปิดร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ Mini อ.ต.ก. ซึ่งตั้งอยู่ภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี โดยร้านค้า Mini อ.ต.ก. แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บูรณาการร่วมกันเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อันเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

เผยแพร่ 28-06-2562 15:50:57


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900