โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย

       “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย” คณะทำงาน อ.ต.ก. ได้เดินทางไปพบปะเกษตรกรเพื่อเร่งรัดติดตามหนี้สินในโครงการสินเชี่อฯ ปี 2544 และปี 2555/2557 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือ 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการปีทอง โดยยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่ลูกหนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยคิดเฉพาะเงินต้นคงค้าง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ คบท. มีมติเห็นชอบ 2. มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ต่ำมีเวลาในการสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น กำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ คบท. มีมติเห็นชอบ 3. มาตรการปลดเปลื้องหนี้สิน เพื่อดำเนินการตัดหนี้สูญให้กับลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ อาทิ เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยคณะทำงาน อ.ต.ก. ได้สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการหนี้ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร และการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว

เผยแพร่ 28-06-2562 09:48:18


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900