อ.ต.ก. จับมือ อ.ส.ค. ผนึกกำลังสร้าง Brand พัฒนาธุรกิจสู่การเป็น Co-Brand ในอนาคต

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ก่อให้เกิดการผนึกกำลังในการสร้าง Brand และพัฒนาสู่การเป็น Co-Brand ในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ขององค์กรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เผยแพร่ 10-08-2561 14:26:31


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900