คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม จากประเทศฟิลิปปินส์

       วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตลาด อ.ต.ก. ต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 16 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

เผยแพร่ 14-12-2560 15:17:43


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900