สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการตลาด ผู้ค้าในตลาด และกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น

เผยแพร่ 30-11-2560 20:56:14


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900