ข่าวและประกาศประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย

ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ  น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม  คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน  น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เป็นอย่างยิ่ง

แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย ดังนี้

1. ด้านอุปโภคบริโภค

2. การเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

3. การทำอุสาหกรรมต่างๆ

4. อาชีพการประมงจากทรัพยากรป่าชายเลน

5. อาชีพทำนาเกลือ

6. แหล่งเชื่อเพลิงจากปิโตเลียม

การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำในประเทศไทย แบ่งออกได้ดังนี้

1. ทรัพยากรประมงน้ำจืด การประมงน้ำจืดเป็นการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งน้ำจืด  ตามห้วย หนอง คลอง บึง แม้น้ำ ลำธาร อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และบ่อเลี้ยง

สภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ  เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำ เช่น ปริมาณอาหาร  ลักษณะของแหล่งน้ำ ปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำ อุณหภูมิของน้ำ เป็นต้น

2. ทรัพยากรประมงน้ำเค็ม อ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเค็มชนิดต่างๆ  เช่น กุ้ง ปู ปลา หอย เต่า แมงกะพรุน ปะการัง เป็นต้น

- ปะการัง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ  เนื่องจากช่วยรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา  โดยเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของสัตว์น้ำต่างๆ  จึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย

- สาหร่ายผมนาง เป็นสาหร่ายสีแดง  ใช้บริโภคสด นำมาตากแห้งหรือสกัดทำวุ้นผง จีไฉ่ สาหร่ายแดง เป็นแผ่นบาง  สีม่วงเข้ม ใช้ประกอบอาหาร เป็นที่นิยมของชาวจีนและญี่ปุ่น

3. ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นป่าที่เกิดบริเวณปากแม่น้ำใหญ่  ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงตามชายฝั่งทะเล ลักษณะเป็นป่าดิบเลนริมทะเล  พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนที่สำคัญได้แก่ โกงกาง ตาบูน ปราสัก แสม ปราง ถั่วขาว  ถั่วดำ ลำพู และลำแพน เป็นต้น  นิยมนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาถ่านและทำฟืนเป็นส่วนใหญ่

4. การทำนาเกลือ ทะเลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของมนุษย์  นอกจากสัตว์และพืชในทะเลจะเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุแล้วเรายังสามารถนำเกลือจากทะเลมาใช้ประกอบอาหารและใช้ในการอุตสาหกรรมได้อีกด้วย  การทำนาเกลือ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค  บริโภค แห่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า  และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด  ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ดังนั้น  การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การร่วมกันดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน  เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป


ที่มาของข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74148


 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:27:11

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900