ข่าวและประกาศ



องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “เทศกาลรับขวัญข้าวใหม่” สืบสานประเพณีดั้งเดิมของไทย สร้างโอกาสให้เกษตรกรไทย 

อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “เทศกาลรับขวัญข้าวใหม่” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  -  6 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก.  โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรหมุนเวียนนำผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่าย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. อ.ต.ก. จะจัดพิธี “รับขวัญข้าว” จากเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก พิธีรับขวัญข้าวที่ชาวนาส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือกราบไหว้แม่โพสพเทพธิดาประจำต้นข้าว โดยมีความเชื่อว่าเมื่อทำให้แม่โพสพพึงพอใจแล้ว จะทำให้ข้าวเจริญงอกงามได้ผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีแมลงและศัตรูข้าวมารบกวน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำนาให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดี

 

เผยแพร่ : 29-11-2562 17:33:11

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900