ข่าวและประกาศอ.ต.ก.  จัดงานใหญ่ “ สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่  15-19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เชียงราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น.

นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  จะได้จัดงาน“ สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” ขึ้น  โดยการจัดงานในครั้งนี้  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี  ๒๕๖๐ ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้กับเกษตรกร

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ  สินค้าเกษตรคุณภาพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด ถ่ายทอดองค์ความรู้  ไปสู่เป้าหมายให้สอดรับกับความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นำไปปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ  สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น  ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า  เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  และเป็นการสร้างโอกาส เชื่อมโยงการตลาด แลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และบริหารจัดการธุรกิจการตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร  รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ภายในงานดังกล่าวฯองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  (อ.ต.ก.) ยังได้รวบรวมเกษตรกรโดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ กว่า 30 รายมาจำหน่ายภายในงาน  และกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการสร้างอาชีพ การแจกต้นกล้วยไม้  แก่ผู้ที่เข้าชมงาน ทุกวัน กิจกรรมทางการตลาด การประมูลสินค้าเกษตรคุณภาพ  และกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกมากมาย

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน  “ สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน  2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา  11.00 น. – 21.00 น. เป็นต้นไป

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:30:22

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900