ข่าวและประกาศ

- ทะเบียนความเสี่ยง (R1)

- แผนบริหารความเสี่ยง (R3)

- การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 1)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 2)

- การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R4) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

- การสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และการบริหารพัสดุภาครัฐ"

- การสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"


เผยแพร่ : 27-05-2563 15:21:11

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900