รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

 เวปไซด์ CNN ได้จัด 10 อันดับ ตลาดสดยอดเยี่ยม โดย ตลาด อ.ต.ก. ติดอันดับที่ 4 ปี 2555

   เวปไซด์ CNN GO ได้จัด 10 อันดับ ตลาดสดยอดเยี่ยมที่น่าจับจ่ายที่สุดในโลก ที่เป็นตลาดค้าขายสินค้าจากชาวบ้านและเกษตรกรจริงๆ มีให้เลือกหลากหลายและสดใหม่ที่ไม่ใช่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสรรพสินค้า โดย ตลาด อ.ต.ก. ติดอันดับที่ 4 ปี 2555

 รางวัล ตลาด อ.ต.ก. ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green ประจำปี 2556

   กรุงเทพมหานคร มอบรางวัลนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า ตลาด อ.ต.ก. ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green ประจำปี 2556 ระดับดีเลิศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2556

 รางวัล “สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ปี 2556

   โล่ประกาศเกียรติคุณ “ สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ” ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ” ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2556

 รางวัล “พัฒนาให้เป็นสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร” ปี 2557

   รางวัลถ้วยทอง โดยกรุงเทพมหานคร มอบให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นรางวัลที่ได้ “ พัฒนาให้เป็นสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ” ณ วันที่ 7 ส.ค. 2557

 รางวัล “มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร” ปี 2557

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ” จากกรุงเทพมหานคร รับรองให้ตลาด อ.ต.ก. “ มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร ” ปี 2557

 รางวัล สุดยอดสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2558

   กรุงเทพมหานคร มอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้ให้ เพื่อแสดงว่า ตลาด อ.ต.ก. เป็นสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สุดยอดสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2558

 รางวัล ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาด ต้นแบบของ กรุงเทพมหานคร ปี 2558

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โดยกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า ตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาด ต้นแบบของ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 27 พ.ค. 2558

 รางวัล "ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้า Q" ประจำปี 2558

   โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบรางวัล ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้า Q ประจำปี 2558 ให้แก่ ตลาด อ.ต.ก. ณ วันที่ 9 ต.ค. 2558

 รางวัล “สุดยอดตลาดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” ประจำปี 2559

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โดยกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า ตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาด “สุดยอดตลาดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” ของ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 24 พ.ค. 2559

 รางวัล “มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร” ปี 2559

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ” จากกรุงเทพมหานคร รับรองให้ตลาด อ.ต.ก. “ มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร ” ปี 2559

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900