รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

 รางวัล ใบรับรองเพื่อแสดงว่าเป็นตลาดที่ได้รับการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2551

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มอบใบรับรองให้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อแสดงว่าเป็นตลาดที่ได้รับการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีราบละเอีรยดเจ้าของร้าน/แผง เลขที่แผง สินค้าสัญลักษณ์ Q และวันที่หมดอายุของป้ายรับรอง ณ วันที่ 28 เม.ษ. 2551

 รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการลงนามความร่วมมือการพัฒนาตลาดสดไทย” ปี 2552

   โล่รางวัล จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. “ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการลงนามความร่วมมือการพัฒนาตลาดสดไทย ” ณ วันที่ 24 เม.ย. 2552

 รางวัล “ตลาดสดที่ได้รับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน” ประจำปี 2552

   โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็น “ตลาดสดที่ได้รับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน ” ณ วันที่ 31 ก.ค. 2552

 รางวัล “ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ” ปี 2552

   โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. “ เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ ” ณ วันที่ 31 ก.ค. 2552

 รางวัล “ตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก” ปี 2552

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. “ เป็นตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก” ณ วันที่ 9 พ.ย. 2552

 รางวัล “ตลาดสดที่ได้รับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน” ประจำปี 2553

   โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็น “ตลาดสดที่ได้รับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน ” ณ วันที่ 8 ก.ค. 2553

 รางวัล “มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ ดี” ปี 2553

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ” จากกรุงเทพมหานคร รับรองให้ตลาด อ.ต.ก. “ มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ ดี ” ปี 2553

 รางวัล “เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน” ปี 2553

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน ” โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2553

 รางวัล “มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร” ปี 2555

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ” จากกรุงเทพมหานคร รับรองให้ตลาด อ.ต.ก. “ มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับ เพชร ” ปี 2555

 รางวัล "สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ" ปี 2555

   รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ โครงการตลาดสดน่าซื้อ ” จากกระทรวงสาธรณสุข เพื่อแสดงว่าเป็นสุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ (Healthy Market Gold Awards 2012) ปี 2555

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900