รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

 รางวัล "โครงการองค์กรประสิทธิภาพพลังงาน" ปี 2545

   รางวัลเกียรติบัตร "โครงการองค์กรประสิทธิภาพพลังงาน" โดยสำนักงานคณะนโยบายพลังานแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการอนุรักษ์พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงพลังงาน “ด้านการประหยัดพลังงาน” ปี 2545

 รางวัล “โครงการตลาดสดน่าซื้อขวัญใจผู้บริโภค” ประจำปี 2545

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการตลาดสดน่าซื้อขวัญใจผู้บริโภค” โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ จส.100 “ ได้รับการลงคะแนนเป็นตลาดสดยอดเยี่ยม ประจำปี 2545 ”

 รางวัล “โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมให้มีเครื่องชั่งมาตรฐานใน ตลาดสดน่าซื้อ” ปี 2546

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณและตราชั่งกลางในการตรวจสอบสินค้า “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ในการส่งเสริมให้มีเครื่องชั่งมาตรฐานใน ตลาดสดน่าซื้อ ” โดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานครฯ และกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2546

 รางวัล “โครงการตลาดสดดีเด่นราคาเป็นธรรม เครื่องชั่งเที่ยงตรง” ประจำปี 2546

   รางวัลประกาศ “ โครงการตลาดสดดีเด่นราคาเป็นธรรม เครื่องชั่งเที่ยงตรง ” โดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลรอฃชนะเลิศที่ 2 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ เป็นตลาดที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน มีมาตรฐานเครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม มีสุขลักษณะที่ดีโดยมุ่งพัฒนาตลาดสู่ระดับมาตรฐาน ประจำปี 2546

 รางวัล การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขตจตุจักร ประจำปี 2546 อย่างดียิ่ง

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จากกรุงเทพมหานครฯ “ อ.ต.ก. ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขตจตุจักร ประจำปี 2546 อย่างดียิ่ง ” ณ วันที่ 29 ส.ค. 2546

 รางวัล “ตลาดที่ประชาชนประทับใจ” ปี 2546

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ จส.100 ได้รับการโหวดคะแนนเสียงทาง สถานีวิทยุ จส.100 ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็น “ ตลาดที่ประชาชนประทับใจ ” ณ วันที่ 3 พ.ย. 2546

 รางวัล “ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตลาดสด ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชั้นดี” ปี 2546

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้ตลาด อ.ต.ก. “ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตลาดสด ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชั้นดี ” ณ วันที่ 3 พ.ย. 2546

 รางวัล 10 ยอดตลาดสดน่าซื้อ ในดวงใจคน กทม. ลำดับที่ 1 ปี 2547

   รางวัล “ โครงการ หนึ่งเสียง หนึ่งดวงใจ สู่....10 ตลาดสดไทยน่าซื้อ ” จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 ให้ตลาด อ.ต.ก. “ เป็นตลาดลำดับที่ 1 ใน 10 ยอดตลาดสดน่าซื้อ ในดวงใจคน กทม. ” ณ วันที่ 19 ก.ย. 2547

 รางวัล “โครงการรับรองมาตรฐานอาการปลอดภัย” ประจำปี 2548

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการรับรองมาตรฐานอาการปลอดภัย ” โดยกรุงเทพมหานคร ให้ตลาด อ.ต.ก. “ ได้รับมาตรฐานระดับ ดี ” ประจำปี 2558

 นิตยสาร TIME ได้ยกย่อง อ.ต.ก. ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดเยี่ยม ปี 2550

   นิตยสาร TIME ลงตีพิมพ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดเยี่ยม ปี 2550

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900