ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางดุษดี ก้อนแก้ว

ตำแหน่ง : กองพัสดุ

E-mail : dutsadee.g@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 101, 02-618-5326

 

นายเจริญศักดิ์ เกตุธรรมรัตน์

ตำแหน่ง : กองกฎหมาย

E-mail : j_sak@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 510, 02-279-6763

 

นางชนิดา ปัญจมะวัต

ตำแหน่ง : กองบัญชี

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 410, 02-278-4775

 

นางสุดา อินทโสตถิ

ตำแหน่ง : กองบัญชีสาขา

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 411, 02-278-1524

 

นางปรียา ภาสาวสุวัศ

ตำแหน่ง : กองการเงิน

E-mail : preeya.k@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 405, 02-618-5325

 

นางพรทิพย์ สมเกียรติวีระ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 1

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 215, 02-270-0147

 

นายธกฤต แสงหิรัญ

ตำแหน่ง : กองธุรกิจข้าว

E-mail : tagrit.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 501, 02-279-5680

 

นางสาวสวลักษณ์ ถาพรพาสี

ตำแหน่ง : กองธุรกิจพืชผล

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 605, 02-279-5681

 

นายสุรเดช อชินพยัคฆ์

ตำแหน่ง : กองธุรกิจปัจจัยการผลิต

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 601, 02-279-4651

 

นางปทุมพร พันธุ์บุญเลิศ

ตำแหน่ง : กองตลาด 1

E-mail : patompon.p@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 107

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900