ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางสาวปุณยวีร์ อนันต์ชัชวาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตลาด (รักษาการ)

E-mail : um@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 111, 02-279-5808

 

นางสาวปุณยวีร์ อนันต์ชัชวาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ)

E-mail : um@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 616

 

นางสมศรี ศรเวช

ตำแหน่ง : สำนักงานผู้อำนวยการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 313, 02-278-0624

 

นางนงนุช วิริยะชัย

ตำแหน่ง : กองแผนงานและงบประมาณ

E-mail : nongnuch@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 202, 02-278-1085

 

นางวรรณี หมวดใหม่

ตำแหน่ง : กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

E-mail : vannee.m@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 205, 02-278-3589

 

นางพิชยา เมืองวงษ์

ตำแหน่ง : กองพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง

E-mail : phitchaya@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 208, 02-278-3085

 

นางณิชยกานต์ ศรีวรรณ

ตำแหน่ง : กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติการส่วนกลาง

E-mail : nichayagan.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 402, 02-618-5322

 

นางสุภาวดี ต้นตระกูล

ตำแหน่ง : กลุ่มตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 401, 02-618-5329

 

ตำแหน่ง : กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติการส่วนภูมิภาค

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 404, 02-618-5324

 

นายชินรัตน์ อัครอนันต์

ตำแหน่ง : กองทรัพยากรบุคคล

E-mail : chinnarat.a@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 304, 02-278-1086

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900