ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 301, 02-279-1186

 

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

E-mail : thunya@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 308, 02-279-1184

 

นางปรียา รวิวรรณพงษ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 306, 02-270-0126

 

นางสาวปุณยวีร์ อนันต์ชัชวาล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

E-mail : um@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 310, 02-270-0129

 

นางอลิสา ม่วงมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

E-mail : ailsa@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 201, 02-270-0150

 

นางณัฐวีย์ ชัยมาลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 400, 02-279-1998

 

นางกนกวรรณ พูลเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail : kanokwan@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 303, 02-270-0128

 

นางอนุรี อธิคุณากร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร

E-mail : anuree@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 505, 02-279-5116

 

นายเสถียร ทองวิเศษสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภูมิภาค

E-mail : -

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 609

 

นางสาววรรณา อ๋องอนุสรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 409, 02-279-1198

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900