ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

E-mail : kamolvis.k@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 301, 333, 02-279-1186

 

นางณัฐวีย์ ชัยมาลา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. (ฝ่ายบริหาร)

E-mail : nuttavee.c@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 308, 02-279-1184

 

นางอลิสา ม่วงมณี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. (กิจการภูมิภาค)

E-mail : ailsa@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 309, 02-270-0126

 

นางสาววรรณา อ๋องอนุสรณ

ตำแหน่ง : ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการรองผอ.ฝ.ธุรกิจเกษตร

E-mail : wanna.o@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 324, 323, 396, 02-270-0139

 

นางพิชยา เมืองวงษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

E-mail : phitchaya@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 201, 02-270-0150

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 400, 02-279-1998

 

นางกนกวรรณ พูลเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

E-mail : kanokwan.p@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 303, 02-270-0128

 

นายสุรเดช อชินพยัคฆ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร

E-mail : suradet.a@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 505, 02-279-5116

 

นางพรทิพย์ สมเกียรติวีระ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภูมิภาค

E-mail : porntip.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 616, 02-278-3771

 

นางสาววรรณา อ๋องอนุสรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

E-mail : wanna.o@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 409, 02-279-1198

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900