คณะกรรมการบริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ1

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ)

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายธานินทร์ ผะเอม

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายวิทวัส ชัยปาณี

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายบุญสืบ อินทร์อุไร

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900