วิสัยทัศน์

"ผู้นำด้านตลาดสินค้าเกษตรกรคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) "

พันธกิจ

  • สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่หรือชุมชน เชื่อมโยงระบบตลาดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
  • ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตราฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า อ.ต.ก.
  • สร้างโอกาศทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
  • จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร
  • ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900