วิสัยทัศน์

" อ.ต.ก. เป็นตลาดที่มีมูลค่าสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2564 "

พันธกิจ

  • สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์                 จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาค และจัดตั้งตลาดน้ำ
  • สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of ortorkor           สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair
  • ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900