วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

  • ช่วยเหลือการเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร
  • จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
  • ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การดำเนินงานภายใต้การดูแลควบคุมของคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกอบด้วย

  • ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ
  • ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
  • กรรมการอื่นๆอีกไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยในจำนวนนี้ให้มีสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900