รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (31 สิงหาคม 2560)